Tilrettelagt tilbud med hverdagslivstrening

Vi har et tilrettelagt tilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser hvor undervisningen i fagene er kombinert med hverdags- og arbeidslivstrening.

Dette er et tilbud for deg som har spesielle tilretteleggingsbehov. Elevgruppen består av elever med ulike funksjonsnedsettelser.

Visjonen vår er: Et godt sted å være, et godt sted å lære

Hvilke fag har du?

Du får undervisning i fagene:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag
 • kroppsøving
 • friluftsliv
 • kommunikasjon og samhandling
 • hverdagslivstrening/kjøkken
 • elevbedrift

Undervisningen foregår i små grupper, og det legges til rette for god individuell opplæring og støtte. Du skal ha 30 undervisningstimer a 45 minutter per uke.

Vi har moderne utstyr

Vi har en moderne treningsleilighet hvor du øver på ferdigheter som kreves for å mestre dagliglivet. Leiligheten består av kjøkken, stue, soverom, bad og vaskerom, og her vil du og de andre elevene jobbe med ADL-trening (hverdagslivstrening).

Læring innenfor tverrfaglige tema

Skolen legger til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene i den overordnede delen i kunnskapsløftet;

 • folkehelse og livsmestring
 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling

Disse temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.  

Planen konkretiseres i Individuell opplæringsplan (IOP) som vurderes underveis i året og ved skoleslutt.

Våre verdier

 • Samarbeid og omsorg skal gjenspeiles i alt arbeid på tilrettelagt avdeling.
 • Vi skal jobbe sammen for å skape en trygg og meningsfull skolehverdag, slik at elevene blir mest mulig selvstendige.
 • Elevene skal kunne fungere i sosiale sammenhenger ut ifra egne forutsetninger.
 • Vi samarbeider tett med hjemmet og andre instanser.

Vi er også opptatt av

 • å «se hele eleven»
 • at eleven skal oppleve mestring og kunne vise sine styrker, ferdigheter og sitt potensial
 • at hver elev er unik, og skal ses i lys av sine ferdigheter – kravene skal tilpasses elevens styrke

Søknad

Søknadsfristen er 1. februar. Du søker på vigo.no på individuelt grunnlag.

Tilrettelagt avdeling ute på tur - Klikk for stort bilde
Tilrettelagt avdeling griller pølser på bål - Klikk for stort bilde